Afganistan 1979-1989
News Search:
Home · Artykuły · Forum · Download · Linki · Kontakt · Galeria · Szukaj04 Lipiec 2020 19:52
Rozdzielczośc ekranu
Strona jest dostosowana do rozdzielczości ekranu 1366x768 dla przeglądarki Mozilla Firefox.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czasowo rozdzielczość Twojego ekranu, przy wciśniętym prawym ctrl przekręć rolką myszki i dobierz odpowiednią dla siebie rozdzielczość.
Afganistan 1979-1989
Informacja o zagospodarowaniu nieruchomości skarbu państwa przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej na terenie województwa koszalińskiego


  3. CHARAKTERYSTYKA GARNIZONÓW  3.1. BAGICZ k/Kołobrzegu

  bagicz_hangar
  Teren ten obejmował lotniska z zapleczem mieszkalnym i technicznym. Zmodernizowano poniemiecki kompleks lotniczy wybudowany w czasie II wojny światowej głównie poprzez adaptację budownictwa mieszkaniowego i koszarowego oraz budowę całkowicie nowego pasa startowego dla lotnictwa myśliwskiego wraz z bazą paliw. Stacjonowało tutaj średnio około 2500 żołnierzy, oficerów i ich rodzin.
  Z lotniskiem w Bagiczu związane było częściowo polowe lotnisko zapasowe w Dębicy. Proces przejmowania tych terenów trwał etapami:

  - 30.05.1990 r. przekazano gminie Ustronie Morskie teren położony w miejscowości Gwizd o pow. 16,70 ha.
  - 19.04.1991 r. przekazano gminie Rymań 135,04 ha a gminie Sławoborze 125,97 ha gruntów wchodzących w skład lotniska polowego "Dębica". Teren ten jest obecnie zagospodarowywany przez osobę fizyczną na cele produkcyjno-magazynowe.
  - 14.05.1992 r. przekazano gminie Ustronie Morskie 4,90 ha lotniska a 28.05.1992 r. przekazano całe lotnisko wraz z zapleczem gminie Ustronie Morskie i miastu Kołobrzeg. Przekazano 54 obiekty dzierżawione i 163 obiekty wybudowane przez J.A.R. oraz 351,6366 ha gruntów.

  Praktycznie całą część zabudowaną przekazano samorządowi miasta Kołobrzeg a zaplecze lotniska i część pasa startowego samorządowi gminy Ustronie Morskie (zgodnie z przebiegiem granic administracyjnych).
  Dla całego terenu opracowano koncepcję zagospodarowania przestrzennego a dla części „kołobrzeskiej" lotniska opracowano plan zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie uchwalania. Na tym terenie (osiedle Podczele) zakłada się funkcję mieszkaniową (około 2500 osób) oraz turystykę. W chwili obecnej mieszka tutaj około 1166 osób, czynne są obiekty: kaplica, szkoła podstawowa, usługi i.t.p..
  Do chwili obecnej oddano do użytku 423 mieszkania, w trakcie remontu jest 143 mieszkań.
  Kołobrzeg ze swoich środków sfinansował remont szkoły, kotłowni, dróg, oświetlenia i.t.p. na łączną kwotę 1.341.086 zł. Ponadto poniosło inne nakłady na sumę ponad 250000 zł (ochrona obiektów, opracowania geodezyjne i projektowe, adaptacja pomieszczeń dla Z.O.S.).
  Miasto uzyskało dotację ze Skarbu Państwa w wysokości 396.000 zł, które w pełni zużyło na adaptację szkoły i remont drogi.
  Głównym problemem jest konflikt pomiędzy samorządami obu gmin co do wykorzystania istniejących obiektów (lotnisko, bazy paliw).

  3.2. BIAŁOGARD

  Na terenie Białogardu stacjonowały jednostki wojsk radzieckich w 3 kompleksach koszarowych oraz użytkowały 3 place ćwiczeń, bazę rakietową oraz szpital garnizonowy i obiekty kulturalno-oświatowe.
  Wycofywanie wojsk odbywało się sukcesywnie w latach 1990-92 r. Łącznie przejęto 160 obiektów kubaturowych (92 obiekty dzierżawione, 68 obiektów wybudowane przez J.A.R.) na pow. 119,56 ha. Dla Nadleśnictwa Białogard przekazano poligon Dobrowo/Dargikowo o pow. 898,98 ha. Część terenu (Dargikowo - ok. 150 ha) rozważa się pod kątem lokalizacji centralnego wysypiska.
  Łącznie w garnizonie Białogard przebywało około 6300 obywateli radzieckich, a przejęto ponad 65 budynków mieszkalnych z 706 mieszkaniami (łącznie z adaptowanymi koszarami) w tym 300 zbudowanych w latach 1988/89.
  Obiekt specjalny w Podborsku został przejęty przez Wojsko Polskie.
  Szpital garnizonowy (poniemiecki o 350 łóżkach) przekazany został w marcu 1992 r.
  Od 1994 r. szpital jest adaptowany dla potrzeb cywilnej służby zdrowia. Dotychczas przekazano 1 blok mieszkalny dla potrzeb M.S.W., 1 blok dla W.P., klub garnizonowy adaptowano na Urząd Skarbowy.
  W kompleksie koszarowym przy ul. Kołobrzeskiej zlokalizowano Urząd Gminy, Prokuraturę Rejonową i szkołę podstawową.
  W Białogardzie powstały 4 spółdzielnie mieszkaniowe które zajmują się adaptacją budynków koszarowych na mieszkania.
  Dla wszystkich 3 kompleksów koszarowych opracowano w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z których 2 zostały już uchwalone.

  3.3. SZCZECINEK

  Na terenie miasta wojska radzieckie zajmowały kompleks koszarowy oraz część mieszkalną i bazę paliw.
  Stacjonował tutaj pułk artylerii przeciwlotniczej i rakietowej. Jednostka ta opuściła zajmowane obiekty już 25.07.1991 r. przekazując teren o pow. 10,43 ha zabudowany budynkami mieszkalnymi, koszarowymi, 2 hotelami, halą sportową, stołówkami, garażami, warsztatami, i.t.p..
  Wszystkie obiekty zostały skomunalizowane na wniosek Rady Miejskiej w Szczecinku. W wyniku adaptacji uzyskano 251 mieszkań w tym:
  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 145 mieszkań, koszt 397.647 zł.
  - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomorzanin - 48 mieszkań, koszt 487.518 zł.
  - Spółdzielnia Mieszkaniowa ..Nasz Dom" - 58 mieszkań, koszt 107434 zł.
  Ponadto uruchomiono szkołę społeczną oraz zakłady usługowe i produkcyjne.
  .Ażeby obiekty mogły działać Urząd Miasta wydał w latach 1993-95 644000zl na infrastrukturę techniczną.
  Bazę paliw o pow. 11,0574 ha przekazano 09.06.1992 r. Została ona zaadaptowana na stację paliw (po znacznej modernizacji) i jest użytkowana od 1995 r.
  Dla przejętych terenów opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego i wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z ustaleniami planu.

  3.4. KOMPLEKS BORNE SULINOWO

  Pod pojęciem Kompleks Borne Sulinowo należy rozumieć obszar o powierzchni około 18000 ha położony w południowej części województwa koszalińskiego, pomiędzy Szczecinkiem i Czaplinkiem. W jego skład wchodziły 2 miejscowości: Borne Sulinowo i Kłomino (Gródek) oraz olbrzymi obszar poligonowy wraz z dwoma cmentarzami: wojennym i komunalnym.
  Cały ten obszar użytkowany był od 1945 r. do 1992 r. przez wojska radzieckie.
  W latach 30-tych tego wieku utworzony został poligon oraz wybudowano dwa całkowicie nowe miasteczka o charakterze wybitnie militarnym (bez funkcji cywilnych) - Borne Sulinowo i Kłomino. Obiekty te zostały utworzone dla szkoły artylerii, którą zorganizowano tutaj i której słuchacze wzięli czynny udział w walkach na Wale Pomorskim w tym szczególnie na odcinku przełamania przez Wojsko Polskie.
  Po wojnie pola robocze zostały znacznie rozbudowane a poligon przystosowano przede wszystkim dla wojsk pancernych. Stacjonowała tutaj VI Gwardyjska Dywizja Witebsko-Nowogrodzka.
  Przebudowane zostały również obydwie miejscowości. Zwiększono liczbę mieszkań dla kadry i ich rodzin oraz zaplecze gospodarczo-magazynowe dla sprzętu. W Kłominie mogło zamieszkiwać 3000-4000 żołnierzy wraz z kadrą i ich rodzinami natomiast w Bornem Sulinowie 12000-14000.

  Wycofywanie wojsk Federacji Rosyjskiej zakończono w październiku 1992 r.
  Jeszcze w trakcie pobytu tych wojsk rozpoczęto prace projektowe nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo. Plan ten został zatwierdzony 20.04.1993 r. Ustalił on granice miasta, nowe funkcje (mieszkaniową, turystyczną, usługową, produkcyjną), układ strukturalno-funkcjonalny oraz zasady infrastruktury technicznej.
  W planie określono powierzchnię miasta na 1815 ha, a docelową liczbę mieszkańców na 8500. Proces zaludniania miejscowości zaczął się w zasadzie od 1993 r. a obecnie zamieszkuje tutaj około 1700 osób.

  Borne Sulinowo uzyskało prawa miejskie 02.10.1993 r.
  Miasto wyposażone jest dość dobrze w infrastrukturę techniczną (ujęcie wody, oczyszczalnia ścieków, linia kolejowa, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna). Pewien problem stanowi dekapitalizacja sieci oraz system ogrzewania miasta.
  Procesem komunalizacji objęto około 303 ha gruntów dawnego miasta. Gmina przejęła 113 budynków mieszkalnych i 378 niemieszkalnych. Do końca 1995 r. sprzedano 72 budynki mieszkalne.

  Gmina wyremontowała 10 budynków oddając w najem 370 lokali mieszkalnych z których 255 sprzedano. Spółdzielnie mieszkaniowe oddały 336 mieszkań. W 1996 r. spółdzielnie planują oddać 300 mieszkań.
  Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście wynosi 137 w tym w 1995 r. zarejestrowano 66. Ogółem w ciągu 2,5 roku istnienia miasta stworzono w nim 700 miejsc pracy w tym między innymi w takich zakładach:
  - MATEX - Zakład produkujący galanterię drzewną,
  - DUMAR - Fabryka Konstrukcji Aluminiowych,
  - PLASTMAL - Montownia okien plastikowych,
  - CHEMSTAL - Fabryka Farb Ekologicznych,
  - ASSMAN - Fabryka Elementów Karoseryjnych Pojazdów Specjalnych. W mieście funkcjonują następujące zakłady budżetowe:
  - szkoła podstawowa dla 320 uczniów i przedszkole,
  - Ośrodek Kultury i Centrum Informacji i Przedsiębiorczości,
  - przychodnia zdrowia i filia Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto działają tutaj:
  - Poczta Polska,
  - Nadleśnictwo Borne Sulinowo,
  - Zakład Energetyczny,
  - Posterunek Policji,
  - Ośrodek Szkoleniowy Straży Pożarnej,
  - prywatne pensjonaty na 150 miejsc Aktualnie gmina prowadzi kilkanaście inwestycji:
  - budowę wysypiska, kotłowni i Przychodni Rejonowej,
  - remont budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz hali sportowej,
  - modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieci infrastruktury technicznej.

  Ażeby miasto mogło działać zmodernizowano 4 km drogi, wybudowano most, opracowano mapy na powierzchnię 1850 ha, doprowadzono linie telefoniczne, wybudowano cmentarz.

  KŁOMINO (GRÓDEK) - osada

  klomino-garaz
  Miejscowość powstała w drugiej połowie lat 30-tych jako osada wybitnie wojskowa bez wielu funkcji typowych dla miasta - szkoły, przedszkola, administracji publicznej, rynku, targowiska, zakładów produkcyjnych i.t.p.. W stosunku do pierwotnego zainwestowania pozostało około 40 % obiektów. W latach 80-tych wybudowano kilka nowych budynków mieszkalnych.
  W planie zagospodarowania przestrzennego zaadaptowano istniejące na różne funkcje -mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne. Ponadto umożliwiono zainwestowanie nowych terenów. Warunkiem udostępnienia miasta mieszkańcom jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej.
  Miasto posiadało dobrą infrastrukturę techniczną, która uległa znacznej dekapitalizacji. Podstawowym problemem jest budowa oczyszczalni ścieków, kotłowni olejowej oraz modernizacja sieci przesyłowych.
  W przeciwieństwie do Bornego Sulinowa władze samorządowe przejmą miejscowość po przygotowaniu infrastruktury technicznej, która jest w trakcie realizacji w oparciu o środki rządowe.
  Docelowo może tutaj zamieszkać około 2500-3500 osób, w chwili obecnej Kłomino nie jest zaludnione. Przewiduje się, że pierwsi mieszkańcy pojawią się tutaj pod koniec 1996 r.
  Kłomino posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym zabezpieczono wszystkie funkcje do samodzielnego istnienia miasta (w chwili obecnej jest to wieś).
  Plan został uchwalony 30 sierpnia 1994 r. przez Radę Miasta i Gminy Borne Sulinowo.
  Do chwili obecnej wyremontowano kompleks obiektów dla Nadleśnictwa Czarnobór.
  Zainwestowana część miejscowości o pow. 107,25 ha została przekazana 16.05.1992 r. Przejęto 10 budynków koszarowych, 9 budynków mieszkalnych, 4 kuchnie-stołówki, 10 magazynów, 21 garaży i 35 obiektów innych (klub, szkoła, internat, łaźnia i.t.p).
  Odrębnym problemem jest rozpoznanie i zabezpieczenie cmentarza na którym chowani byli jeńcy wojenni (w tym Polacy i Francuzi) którzy przebywali w okolicy od 1939 r.. Na terenie tym znajdował się Oflag II D rozszerzony w 1941 r. o Stalag II H.

  POLIGON BORNE SULINOWO

  Poligon zajmował około 16600 ha. Składał się z kilku pól roboczych i stanowisk strzeleckich piechoty, artylerii i czołgów. Większa część poligonu nie była zadrzewiona. Początkowo Wojsko Polskie chciało przejąć znaczną część poligonu, w końcu zrezygnowało zatrzymując tylko jego wschodnią część jako strefę bezpieczeństwa poligonu Okonek.
  Cały poligon znajduje się w zarządzie A.L.P. Rozpoczęto bardzo duże prace zalesieniowe. Wydaje się celowym przeznaczenie najbardziej atrakcyjnej przyrodniczo części poligonu pod 10
  różne formy ochrony i ich niezalesianie - np: obszar chronionego krajobrazu z olbrzymimi wrzosowiskami.

  Zadrzewianie terenów pozbawionych całkowicie gleby nie jest celowe tak od strony ekonomicznej jak i przyrodniczej - można np.: śledzić naturalną sukcesję przyrody.
  Znajdujące się na poligonie 96 obiektów szkolno-ćwiczebnych zostało rozebranych gdyż nie były przydatne stronie polskiej.

  4. WNIOSKI


  1. Proces zagospodarowania mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej nie jest zakończony i należy
  założyć, że będzie trwał jeszcze 4-5 lat. Proces ten na terenie woj. koszalińskiego przebiegał sprawnie i można przyjąć, że w tak trudnych warunkach w jaki przyszło go realizować nie popełniono zbyt dużo błędów.

  2. Przejęcie nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej zostało uznane przez społeczeństwo pozytywnie zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym. Uzyskano łącznie następujące efekty:
  ■ 178 budynków mieszkalnych w których znajdowało się około 2940 mieszkań. Dodatkowo
  w zaadaptowanych obiektach koszarowych dotychczas uzyskano 477 mieszkań (łącznie 3417) w których zamieszkało około 5660 osób.
  ■ Dla różnych instytucji przekazano 39 obiektów kubaturowych (wojsko, policja, A.L.P., Straż Pożarna, parafia rzymsko-katolicka i.t.p.).
  ■ W drodze przetargów przekazano wierzycielom Skarbu Państwa 5 domków jednorodzinnych, 219 mieszkań i 11 obiektów użytkowych.

  3. W początkowym okresie przejmowania mienia kiedy podejmowano decyzję czy inwestować
  w nieruchomość czy też wyburzyć większość z nich (takie były również stanowiska niektórych osób i instytucji) władze lokalne i wojewódzkie zdecydowały się na rozwój tych terenów i okazało się to przedsięwzięciem słusznym. Wbrew początkowym przypuszczeniom, że nowe osadnictwo spowoduje wzrost bezrobocia, okazało się, że nie jest to prawda aczkolwiek tworzenie nowych miejsc pracy odbywa się powoli i ograniczone jest w większości do branży remontowo-budowlanej i instalacyjnej.

  4. Okazało się, że stosunkowo najłatwiej sprzedać i zagospodarować budynki mieszkalne, następnie koszarowe a najtrudniej magazynowe, garażowe, hale sportowe i inne obiekty gospodarcze. Ogromna większość obiektów wybitnie wojskowych nie przedstawiała żadnej wartości dla Wojska Polskiego

  5. Należy dokonać zmianę w Ustawie o lasach w której powinien znaleźć się zapis, że wszystkie tereny będące w zarządzie A.L.P. a przeznaczone pod rozwój przestrzenny miejscowości zgodnie z planem miejscowym (o ile uzyskały zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wyłączenie z użytkowania leśnego na cele nieleśne) zostają skomunalizowane. Uzasadnienie - władze lokalne nie mają możliwości wykupienia setek hektarów terenów (najczęściej niezadrzewionych) od Skarbu Państwa a bez tych terenów miejscowości te nie mogą się rozwijać.

  6. Należy zabezpieczyć środki finansowe na doprowadzenie infrastruktury technicznej tych miejscowości do stanu używalności. Stan dekapitalizacji sieci, odbiorników i źródeł infrastruktury technicznej jest bardzo duży.

  7. Skarb Państwa powinien zabezpieczyć środki na rekultywację najbardziej skażonych terenów oraz inwestycje, które samorząd musi ponieść, ażeby w związku ze skażeniami wykonać odpowiednie obiekty (wysypiska, zbiorniki na wodę, oczyszczalnie i.t.p.).

  8. Miejscowość Kłomino dotychczas nie została skomunalizowana. Należy zabezpieczyć dodatkowe środki z rezerwy U.R.M. jako dotacje celowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych ze stworzeniem warunków koniecznych do zamieszkania (oprócz infrastruktury technicznej infrastrukturę socjalną i.t.p). Bez tych środków samorząd lokalny gminy Borne Sulinowo nie będzie w stanie zagospodarować Kłomina.

  9. W rejonie Kłomina znajdował się Oflag i Stalag w którym przebywali jeńcy wojenni z Polski, Francji i innych państw koalicji. Należy przeprowadzić szczegółowe badania w tym zakresie, dokonać ekshumacji zwłok (9) i upamiętnić to miejsce w odpowiedniej formie.

  10. Koniecznym jest przeprowadzenie kompleksowych badań środowiska przyrodniczego poligonu Borne Sulinowo i podjęcie decyzji co do wyłączenia części terenów z użytkowania leśnego lub ograniczenia form zagospodarowania.


  Uwaga:
  Wszystkie kwoty podane w opracowaniu stanowią wartości w nowych złotych - zł.

Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Znajomi i partnerzy
Explosive.pl
us.mil.pl - Wojsko Rosyjskie i ZSRR
rekonstrukcje
strefa militarna
strefa militarna
SRH Siewiernaja
GRH Morpiech
Marskoj piechaciniec- morski piechur
stop_niewypałom
rsva
gazeta afganiec
stowarzyszenie saperów polskich
ghostteam.pl
71BPP

Welcome :)


Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie* Zarejestruj się!
* Zapomniane hasło?
Ostatnio dodane artykuły

NSP-N
NSP-D
Apteczka wz. 85
Apteczka AD
Afganistan a lewica.
Karbowiak o wojnie...
Służymy w morskiej...
Lotnictwo śmigłowco...
Afgańscy "trębacze"...
Pokłosie...
"Szturmowcy" z KGB
"Czarne tulipany"..
Renat Szafikow..
Narada w sztabie...
Łupy zwiadowców...
Mudżahedińscy jeńcy...
Afganistan 1979-1989...
Przekazanie strażnicy...

Kalendarium wojny


Afganistan - 1979
Afganistan - 1980
Afganistan - 1981
Afganistan - 1982
Afganistan - 1983
Afganistan - 1984
Afganistan - 1985
Afganistan - 1986
Afganistan - 1987
Afganistan - 1988
Afganistan - 1989

GRH "Morpiech"

GRH MORPIECH
Морская Пехота
СССР 1963-1991Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Nieaktywowany Użytkownik: 1420
Najnowszy Użytkownik: evg_krivec
FORUM

 Afgancy.fora.pl, Afganistan, Morska Piechota, soviet naval infantry

Afganistan 1979-1989 na YouTube

Jesteśmy także na:Translator


Archiwum strony

 Afganistan, Afghanistan,archiwum